Algemene voorwaarden:

Artikel 1 Definities

1.1. Onder Guitarage wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de handelsonderneming ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Oost-Nederland, met KVK-nummer 80604994

1.2. Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webwinkel, natuurlijke persoon of rechtpersoon, die via www.guitarage.nl een bestelling plaatst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de webwinkel www.guitarage.nl worden gedaan.

2.2. Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

2.3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

2.4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve www.guitarage.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door www.guitarage.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3 Wijzigingen

3.1. www.guitarage.nl heeft het recht de algemene –en leveringsvoorwaarden en de inhoud van de website tussentijds te wijzigen.

3.2. www.guitarage.nl kan de prijzen van de artikelen tussentijds aanpassen. De prijswijzigingen gelden vanaf het moment van publicatie op de website en gelden niet voor bestellingen die op dat moment al zijn geplaatst.

3.3. Alle informatie op deze site is onder voorbehoud van druk- type- en zetfouten. www.guitarage.nl kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden, indien de klant redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat het om een vergissing of typefout ging.

Artikel 4 Overmacht

4.1. Indien www.guitarage.nl door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Na dertig dagen hebben beide partijen het recht de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.

4.2. Onder overmacht vallen alle tekortkomingen welke www.guitarage.nl niet aan te rekenen zijn.

Artikel 5 Prijzen

5.1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro`s tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

5.2. Al onze artikelen zijn margeartikelen (dus geen BTW-artikelen). Bij margeartikelen wordt er geen BTW vermeld op de factuur. BTW is dus niet aftrekbaar.

Artikel 6 Bestelling

6.1. De overeenkomst tussen de klant en www.guitarage.nl wordt van kracht op het moment dat de klant de bestelling plaatst! De klant ontvangt direct per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling.

6.2. Het is mogelijk om een artikel te reserveren. Gereserveerde items houdt www.guitarage.nl maximaal 7 dagen vast. Na deze 7 dagen worden gereserveerde items weer te koop aangeboden.

6.3. www.guitarage.nl verkoopt uitsluitend vintage (tweedehands) items. Gezien de leeftijd van deze items, kunnen er gebruikssporen aanwezig zijn.

Artikel 7 Betaling

7.1. De klant ontvangt per e-mail een bevestiging van zijn/haar bestelling van www.guitarage.nl , op de bestelling staat de bestelinformatie en het totale bedrag van de bestelling (artikelprijzen plus eventuele verzendkosten).

7.2. Betalingen geschieden middels betaling door overschrijving of Paypal (buiten Europa).

7.3. Zodra de betaling ontvangen is, wordt de bestelling verstuurd.

Artikel 8 Verzending algemeen

8.1. De artikelen blijven eigendom van www.guitarage.nl tot de klant aan alle betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

8.2. De verzendkosten voor zowel binnen als buiten Nederland worden berekend aan de hand van het aantal, afmeting en gewicht van de artikelen welke besteld worden.

8.3. Bestellingen worden als pakket verstuurd via een erkend bezorgbedrijf. Pakketpost kan niet worden afgeleverd op een postbusadres.

8.4. De door www.guitarage.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden.

8.5. Alle zendingen worden verzekerd en aangetekend verzonden.

8.6. www.guitarage.nl streeft ernaar bestellingen uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling voor verzending aan te bieden.

8.7. www.guitarage.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventueel verlies, vertraging en/of beschadiging van artikelen tijdens een verzending.

Artikel 9 Retourneren

9.1. Retourzendingen worden uitsluitend door www.guitarage.nl overwogen als gekochte items duidelijk afwijken van de omschrijving. www.guitarage.nl dient dan binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling door klant per email op de hoogte te worden gesteld via een verzoek tot retournering. Bij het verzoek tot retournering dient melding gemaakt te worden van de naam van de klant en de artikelgegevens. Niet aangemelde retourneringen worden niet in behandeling genomen.

9.2. Niet of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden niet geaccepteerd en komen niet in aanmerking voor restitutie.

9.3. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van de koper.

9.4. Het aankoopbedrag wordt zo snel mogelijk, in ieder geval niet later dan veertien dagen teruggestort op uw rekening nadat het artikel in goede orde, onbeschadigd en in oorspronkelijke staat retour is ontvangen door www.guitarage.nl . Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van www.guitarage.nl schade heeft opgelopen die te wijten is aan een handeling, gebruik of nalatigheid van de klant of anderszins voor risico van de klant komt, zal www.guitarage.nl de klant hiervan in kennis stellen. www.guitarage.nl heeft het recht om retourneringen te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 10 Vragen

10.1 Alle vragen kunnen gesteld worden via email: info@guitarage.nl
www.guitarage.nl streeft ernaar uw vragen snel te beantwoorden.

Artikel 11 Privacy beleid

11.1. www.guitarage.nl respecteert de privacy van haar klanten en gaat dan ook zo zorgvuldig mogelijk om met de persoonsgegevens van de klant.

11.2. Alle informatie met betrekking tot de persoonsgegevens van de klant worden zorgvuldig beheerd en bewaard in een database. De gegevens van de klant zijn alleen voor intern gebruik door www.guitarage.nl.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1. Op alle rechten, verplichtingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

13.1. www.guitarage.nl is niet verantwoordelijk voor gevolgschade door verkeerd gebruik of door een voor www.guitarage.nl niet te voorzien gebrek.

13.2. Wij verpakken onze artikelen zeer goed voor verzending. Mocht er echter tijdens het verzenden schade ontstaan zijn, zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

13.3. Elektronische apparaten worden door www.guitarage.nl getest. Echter kan www.guitarage.nl , gezien de leeftijd van onze producten (vaak tientallen jaren oud), geen technische garantie geven.

Contact